หน้าแรกเกี่ยวกับเราเว็บลิงค์ติดต่อเรา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

       วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 วารสารเสนารักษ์เหล่าแพทย์ได้รับพระเมตาจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒณาพรรณวดี เสด็จพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

 

          โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

          1.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

          2.เพื่อมอบเงินรายได้จากการจัดงานสมทบเป็นเงินทุนสวัสดิการแก่ทหารผ่านศึก

          3.เพื่อจัดหาอุปกรณ์ การเรียน การสอน เครื่องอุปโภค บริโภคและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมอบให้โรงเรียนชุมชนชาวเขาและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

          4.เพื่อเป็นศิริมงคลและเกียรติประวัติแก่ผู้มีอุปการคุณ

          5.เพื่อให้ผู้มีอุปการคุณมีจิตใจรักใคร่ ให้เกียรติทหารชายแดนและเป็นแนวหลังที่เอื้ออาทรด้วยความยินดี

          6.เพื่อให้บรรดาข้าราชทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธีได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          มีคณะกรรมการพิจารณาผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดังนี้

          1.พลตรี ประพันธ์    ใหม่เอี่ยม       ประธานกรรมการ

          2.คุณ จำรัส           ทรัพย์บุตร     รองประธานกรรมการ

          3.คุณ ทวีป             จงกลรอด                 "

          4.พันโท ไสว          วิเลสูตร                    "

          5.คุณ พิมพ์ศิริ         สุวรรณาคร               "

          6.พันเอก อำพันธ์     เส็งสมวงษ์          กรรมการ

          7.พันเอก ศิริ           สิงห์ทอง                  "

          8.พันเอก สุชาติ       ศิรินาม                    "

          9.พันโท ไชยวรรณ   สุวรรณโชติ              "

         10.พันโท ปราโมทย์  พยุหกฤษ                 "

           รายนามทหารที่รับโล่

          1.พลโทปิติภาคย์         ป้อมนาค

          2.พันเอก(พิเศษ)อำพัน  เส็งสมวงศ์

          3.พันเอกกฤษณ์ดนัย     อิทธิมณฑล

          4.พันเอกศิริ                 สิงห์ทอง

          5.พันเอกสุชาติ             ศิรินาม

          6.พันโทไสว                วิเลสูตร

          7.พันโทอนุวัตร            เหลืองวิลัย

          8.พันโทพิตรยงค์          รุมาคม

          9.พันโทไชยวรรณ        สุวรรณโชติ

         10.พันโทนิพนธ์            เขียวกล่ำ

         11.พันโทสุรินทร์           ดวงรัตน์

         12.พันโทชัยยงค์           เรืองการุณ

         13.พันโทปราโมทย์       พยุหกฤษ

         14.พันโทนที                เพชรคุ้ม

         15.พันโทบุญนาค          มหานิล

         16.พันโทไพรบูลย์         ทองคำขาว

         17.พันโทยุทธนา           สุนทรมณี

         18.พันตรีสมศักดิ์           ศรีมงคล

         19.พันตรีนิคม               มิคาธนานนท์

         20.ร้อยเอกนัฐพล           วิเชียรวรรณ

         21.ร้อยเอกสมบัติ           รังสิโย

         22.ร้อยโทพลธนา           ปลื้มใจ

         23.ร้อยตรีหญิงคิรากร      ใหม่เอี่ยม

         24.จ่าสิบเอกสุรวุฒิ         จันทรสระสม

         25.จ่าสิบเอกคมกฤษณ์    ไกลว่อง

         26.จ่าสิบเอกสุชาติ         มุสิกานนท์

         27.จ่าสิบตรีพงศ์พันธ์      จิตนา

         28.สิบโทศักดิ์ชาย          กล้าหาญ

         29.สิบโทสมบูรณ์           สายอินทร์

         30.สิบตรีมนตรี              ปลื้มประภากรณ์

         31.สิบตรีกมลรัตน์          วงษ์ประไพร

         32.สิบตรีจักรพงษ์          ทัพเกษม

         33.สิบตรีนภาเก้า           พันษ์จบสิงห์

 

view(3043)